นายไพโรจน์ สุภาษิต

นักการภารโรง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090283XXXX
 • Facebook : -
 • Email : Phasert09@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านผาเสริฐ
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่