สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 5 8 1
ป.2 6 0 6 1
ป.3 3 3 6 1
ป.4 7 3 10 1
ป.5 4 1 5 1
ป.6 6 0 6 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 1 0 1 1
รวม 37 15 52 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 5 8 นางประภาพร ทุ่งภักดี นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
ป.2/1 6 0 6 นางประภาพร ทุ่งภักดี นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
ป.3/1 3 3 6 น.ส.รติรัตน์ พุทธรักษา นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
ป.4/1 7 3 10 น.ส.รติรัตน์ พุทธรักษา นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
ป.5/1 4 1 5 ว่าที่ร.ต.สมาน จันต๊ะขัติ นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
ป.6/1 6 0 6 ว่าที่ร.ต.สมาน จันต๊ะขัติ นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
อ.2/1 7 3 10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสร ชัยวงค์ นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
อ.3/1 1 0 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสร ชัยวงค์ นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
รวม 37 15 52